Algemene voorwaarden

Verzending

Bezorging

Uw bestelling zal worden bezorgd door PostNL. Als de bezorgdienst u niet thuis heeft getroffen dan zal hij een briefje achterlaten met daarop het adres van het afhaalkantoor waar u uw pakje kunt afhalen. Uiteraard is het voor ons en voor de bezorgdienst het makkelijkst wanneer u een adres doorgeeft waarop overdag altijd iemand aanwezig is bijvoorbeeld bij familie of op uw werkadres. Verzendingen vinden plaats volgens vaste tarieven. Afhankelijk van het bestede bedrag van de totale bestelling zullen porto- en administratie kosten in rekening worden gebracht.


Bestede bedrag Verzendkosten in Nederland
minder dan € 75,00 € 4,95
meer dan € 75,00 € 0,00


U kunt uw bestelling op verschillende adressen laten afleveren:

  • op uw eigen woonadres (geen postbusadressen);
  • op uw werkplek;
  • op het adres van degene van wie u zeker weet dat hij/zij overdag thuis is;
  • op het adres van degene die u iets cadeau wilt doen.

Vul bij uw adres het adres in waar de artikelen afgeleverd moeten worden.


Leveringstermijn

AlaZaZa tracht uw bestelling binnen 1-3 werkdagen na bestelling te leveren. De vermelde levertermijn/beschikbaarheid is louter informatief en niet juridisch bindend en houdt geen rekening met transporttijden.


Retourneren

Omruilen of retourneren van artikelen moet binnen 14 (veertien) werkdagen, met de eventuele verpakking nog intact en het artikel geen waarneembare sporen van gebruik vertoont.

Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u tijdens het passen van strings en slips uw eigen slip of string aan te houden. Wij adviseren u voordat u bestelt uw maat goed op te nemen en eventueel een beha aan te passen van het merk dat u wilt gaan bestellen. Zo voorkomt u dat u de verkeerde maat bestelt en zo kunnen wij het aantal retouren zo laag mogelijk houden.Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden AlaZaZa Beach & Bodyfashion:


Contact gegevens


Artikel 1 - Definities

1.1 AlaZaZa Beach & Bodyfashion is een online shop in merkkleding voor lingerie, bad- en beenmode, die via www.alazaza.nl bezocht kan worden.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website AlaZaZa Beach & Bodyfashion, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren va2n een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AlaZaZa Beach & Bodyfashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AlaZaZa Beach & Bodyfashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3 - Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. AlaZaZa Beach & Bodyfashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4 - Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 AlaZaZa Beach & Bodyfashion kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5 - Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door iDEAL, Paypall,Visa of bij vooruitbetaling.

In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door AlaZaZa Beach & Bodyfashion te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling genomen wordt.

5.2 Client geeft AlaZaZa Beach & Bodyfashion toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AlaZaZa Beach & Bodyfashion.


Artikel 6 - Levering

6.1 AlaZaZa Beach & Bodyfashion streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Beschikbaarheid van goederen is informatief en niet juridisch bindend; met transporttijden kan geen rekening worden gehouden.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht (dit enkel als het artikel direct leverbaar is). De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. AlaZaZa Beach & Bodyfashion zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden –voor zover mogelijk- duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan AlaZaZa Beach & Bodyfashion verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8 - Retourneren en omruilen artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website waarheidsgetrouw te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via AlaZaZa Beach & Bodyfashion heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen.

8.2 Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij onze winkel. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

8.4 AlaZaZa Beach & Bodyfashion verzorgt éénmaal gratis de omruiling van de zending (de retourkosten zijn voor uw zelf). Is het artikel na de ruiling niet juist en u zou nog weer een andere maat willen ontvangen dan dient u vooraf porto kosten aan ons over te maken.


Artikel 9 - Klachten

9.1 Wij doen er alles aan om –tezamen met onze leveranciers- een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en bij gebleken gebreken onmiddellijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit eveneens per omgaande aan ons te melden. Dit kan door. telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail sturen aan [email protected].

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen bij artikel 8.3 beschreven is.

9.2 De garantietermijn op het artikel is 1 maand na ontvangst van het artikel. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende artikel in acht genomen te worden.

Het artikel dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften van het artikel. Indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.


Artikel 10 - Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan [email protected]. Uw orderannulering zal per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert AlaZaZa Beach & Bodyfashion het betaalde bedrag uiterlijk binnen tien (10) dagen.

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst de –gehele- bestelling te herroepen (annuleren), zonder opgave van redenen. De koper heeft de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

10.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met [email protected]. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag uiterlijk binnen tien (10) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door AlaZaZa Beach & Bodyfashion plaats.

10.5 Indien u de bestelling niet binnen 24 uur na bevestiging, of binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. AlaZaZa Beach & Bodyfashion is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 11 - Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AlaZaZa Beach & Bodyfashion, dan wel tussen AlaZaZa Beach & Bodyfashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en AlaZaZa Beach & Bodyfashion, is AlaZaZa Beach & Bodyfashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van AlaZaZa Beach & Bodyfashion.


Artikel 12 - Overmacht

AlaZaZa Beach & Bodyfashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AlaZaZa Beach & Bodyfashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

- zullen AlaZaZa Beach & Bodyfashion en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Fahrenheitstraat 482
2561 DH Den Haag
Tel. +31 (0)70-3255470
E-mail: [email protected]
Webshop: www.alazaza.nl

KvK 67398790


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van AlaZaZa Beach & Bodyfashion.