Privacy statement

Privacy Statement

Alazaza heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan.. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Alazaza eerbiedigt nationale, en indien toepasselijk, internationale wet- en regelgeving.


Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en gegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken wij tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Alazaza heeft op basis van de thans bekende techniek maatregelen genomen die de beveiliging van persoonsgegevens waarborgen;
 • Alazaza geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Alazaza is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien dit Privacy Statement vragen oproept kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Alazaza verwerkt persoonsgegevens van cliënten of leveranciers voor de volgende doelen:

 • Interne Administratie;
 • Communicatie over bestellingen;
 • Uitvoering geven aan bestellingen.

Met betrekking tot deze doelen kan Alazaza de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Opslag van data

Persoonsgegevens kunnen door Alazaza worden opgeslagen gedurende de looptijd van een overeenkomst en daarna alleen in de interne administratie voor een periode van maximaal 7 jaar. Alazaza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Alazaza verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Derden:

 • Verzendbedrijven en Payment-Processors;
 • Accountants.

Alazaza geeft nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, behoudens wettelijke verplichtingen. Met deze derden maken wij afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de verstrekker daarvoor schriftelijk toestemming geeft.


Sociale media

Indien je via sociale media berichten uitwisselt met Alazaza, bijvoorbeeld via Facebook, kunnen wij gegevens zoals je (gebruikers) naam, woonplaats, e-mail adres of geslacht ontvangen. Dit geldt wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzend of op de like knop klikt. Bij deze sociale media zijn hun eigen voorwaarden en verklaringen van toepassing.


Beveiliging

Alazaza heeft op basis van de thans bestaande kennis passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Alazaza van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alazaza beveiligt haar systemen met wachtwoorden.
 • Alazaza maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • Maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: inzage, rectificatie en verwijdering

Verstrekkers van persoonsgegevens hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens die Alazaza verwerkt. Verstrekkers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Indien Alazaza persoonsgegevens verwerkt op basis van gegeven toestemming hiertoe, dan kan de verstrekker deze toestemming altijd intrekken.


Klachten

Indien er klachten bestaan over de verwerking van persoonsgegevens dan kan de verstrekker daarover contact met Alazaza opnemen. Verstrekkers van persoonsgegevens hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Alazaza Fahrenheitstraat B.V.
  Fahrenheitstraat 482
  2561 DH Den Haag
 • Email: [email protected]
 • Telefoon: +31 (0)70-3255470